Bothwell Australia Day celebration

Bothwell_2010_1